Ochrana osobných údajov

Informácie o spracovávaní osobných údajov

Robíme všetko pre to, aby Vaše osobné údaje boli u nás v bezpečí, pretože súkromie našich klientov je pre nás dôležité.

Cieľom dokumentu je poskytnúť Vám informácie o tom, aké osobné údaje zhromažďujeme, ako s nimi nakladáme, z akých zdrojov ich získavame, k akým účelom ich využívame, komu ich smieme poskytnúť a kde môžete získať informácie o Vašich osobných údajoch, ktoré spracovávame.

Prevádzkovateľ

Centrum Prenájmu, s.r.o., F. Urbánka 28, Trnava 917 01 , IČO: 47388226 (ďalej ako „Centrum Prenájmu“), zastúpená konateľom Martin Migra, ako správca osobných údajov, týmto informuje o spôsobe a rozsahu spracovania osobných údajov s ohľadom na General Data Protection Regulation alebo Všeobecné nariadenie EÚ o ochrane osobných údajov (ďalej len „GDPR“).

Aké osobné údaje spracovávame a ako ich získavame?

Osobné údaje týkajúce sa klientov a zákonných zástupcov

Spracovávame osobné údaje v nasledujúcom rozsahu:

 • identifikačné údaje: meno a priezvisko klienta, dátum narodenia klienta, meno a priezvisko zákonného zástupcu,
 • kontaktné údaje: adresa bydliska, doručovacia alebo iná kontaktná adresa, telefón, emailová adresa,
 • fotografie alebo videozáznam klienta pre marketingové a propagačné účely (len na základe súhlasu),
 • ďalšie osobné údaje: číslo bankového účtu, platobné údaje, číslo zákazníckeho účtu, a ďalšie osobné údaje vyplývajúce z konkrétnej zmluvy či zo zákona.

Osobné údaje, ktoré spracovávame s Vaším súhlasom, sú uvedené v súhlase so spracovaním osobných údajov, ktorý nám môžete udeliť.

Osobné údaje týkajúce sa zamestnancov, zmluvných pracovníkov a uchádzačov o zamestnanie

Spracovávame osobné údaje v nasledujúcom rozsahu:

 • identifikačné údaje: meno a priezvisko, dátum narodenia
 • kontaktné údaje: adresa bydliska, doručovacia alebo iná kontaktná adresa, telefón, emailová adresa,
 • fotografia zamestnanca,
 • údaje poskytnuté v rámci zaslaného životopisu (dosiahnuté vzdelanie, odborná prax a pod.),
 • ďalšie osobné údaje: číslo bankového účtu, platobné údaje, číslo zákazníckeho účtu, a ďalšie osobné údaje vyplývajúce z konkrétnej zmluvy či zo zákona (iba pre zamestnancov a zmluvných pracovníkov).

Osobné údaje získavame predovšetkým od Vás, najmä pri uzatváraní zmluvy a v priebehu zmluvného vzťahu.

Ako Vaše osobné údaje využívame?

Osobné údaje týkajúce sa klientov a zákonných zástupcov

Vaše osobné údaje zhromažďujeme a spracovávame iba za stanoveným účelom a využívame ich predovšetkým na:

 • plnenie zmluvy a poskytovanie služieb (sprostredkovania prenájmu, kúpu a predaj nehnuteľností),
 • komunikáciu s Vami,
 • informovanie o zmenách a novinkách v ponuke nehnuteľností (oprávnený záujem),
 • splnenie právnych povinností,
 • účtovné a daňové účely,
 • vedenie zákazníckej evidencie,
 • marketingové a propagačné účely (na základe výslovného súhlasu).

Osobné údaje týkajúce sa zamestnancov, zmluvných pracovníkov a uchádzačov o zamestnanie

Vaše osobné údaje zhromažďujeme a spracovávame iba za stanoveným účelom a využívame ich najmä pre:

 • plnenie pracovno-právnych povinností zamestnávateľa,
 • nábor a výber zamestnanca, zmluvného spolupracovníka.

Osobné údaje pre tieto činnosti sú spracované v rozsahu nutnom pre naplnenie týchto činností a po dobu nevyhnutnú k ich dosiahnutiu alebo po dobu priamo stanovenú právnymi predpismi. Potom sú osobné údaje vymazané či anonymizované.

Komu poskytujeme Vaše osobné údaje?

Osobné údaje môžu byť pre zaistenie vyššie popísaných účelov, okrem Centrum Prenájmu a jeho zamestnancov a zmluvných pracovníkov spracovávané tiež ďalšími spracovateľmi.

Spracovatelia alebo príjemcovia osobných údajov sú najmä:

 • externé účtovníctvo
 • externá právna podpora
 • Oddelenie cudzineckej polície PZ Trnava
 • spracovatelia serverových, webových a IT služieb, ktoré poskytujú sprostredkovateľovi

Osobné údaje môžu byť na základe zákonnej žiadosti prenesené tretím subjektom, ktoré disponujú zákonnou právomocou vyžadovať prenos predmetných osobných údajov.

Aké sú Vaše práva?

V súvislosti zo spracovaním Vašich osobných údajov máte:

 • právo na jasné, transparentné a zrozumiteľné informácie o tom, ako používame Vaše osobné údaje a aké sú Vaše práva (k tomu slúži aj tento dokument),
 • právo na prístup k osobným údajom a poskytnutiu ďalších informácii súvisiacich s ich spracovaním z Centrum Prenájmu,
 • právo na opravu nesprávnych a neúplných osobných údajov,
 • právo na vymazanie Vašich osobných údajov, najmä pokiaľ (a) už nie sú ďalej potrebné pre ďalšie spracovanie; (b) ste odvolali svoj súhlas k ich spracovaniu; (c) ste oprávnene namietali voči ich spracovaniu; (d) boli spracované nezákonne; alebo (e) musia byť vymazané podľa právnych predpisov, ak uplynula doba zákonnej povinnosti na ich spracovanie a
 • právo na obmedzenie spracovávania Vašich osobných údajov, pokiaľ (a) napadnete správnosť osobných údajov po dobu, dokým neoveríme ich správnosť; (b) spracovanie je protizákonné; (c) už ich nepotrebujeme, ale údaje potrebujete Vy pre účely uplatnenia Vašich právnych nárokov alebo (d) namietate proti ich spracovaniu po dobu, kým neoveríme, či naše oprávnené dôvody prevažujú nad Vašimi záujmami,
 • právo podať námietky proti spracovávaniu Vašich osobných údajov v prípade, že ich spracovávame (a) pre účely priameho marketingu alebo (b) pre účely našich oprávnených záujmov,
 • právo získať svoje osobné údaje a preniesť ich k inému poskytovateľovi služieb,
 • právo kedykoľvek odvolať udelený súhlas so spracovaním osobných údajov,
 • právo podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov.

Ako chránime Vaše osobné údaje?

Pre zaistenie bezpečnosti a dôvernosti Vašich osobných údajov, ktoré sú pre nás veľmi dôležité, využívame technické a organizačné opatrenia najmä na ochranu pred neoprávneným prístupom k údajom a ich zneužitím a zaisteniu bezpečnosti našich IT systémov. Kde je to vhodné, využívame na ochranu Vašich údajov šifrovanie.

Ako dlho uchovávame Vaše údaje?

Vaše osobné údaje uchovávame po dobu ukončenia zmluvného vzťahu a po jej ukončení si ponechávame Vaše osobné údaje v internej databáze pre prípad budúcej spolupráce. Ak si klient nežiada uchovávanie svojich osobných údajov po dobe ukončenia zmluvného vzťahu, zabezpečíme bezodkladnú likvidáciu osobných údajov, ktoré boli uchovávané v písomnej aj elektronickej forme.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak máte otázky ohľadne spracovávania Vašich osobných údajov alebo potrebujete akúkoľvek inú súvisiacu pomoc, obráťte sa prosím na zodpovednú osobu Centrum Prenájmu pre oblasť ochrany osobných údajov, a to telefonicky na tel. č.: 0903 666 626, elektronicky na adrese kontakt@centrumprenajmu.sk, alebo písomne na adrese Centrum Prenájmu, s.r.o., F. Urbánka 28, Trnava 917 01.